Terenní služba

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZOSS“)

§ 33 - Formy poskytování sociálních služeb

 1. Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.
 2. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
 3. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování.
 4. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Terenní pečovatelská služba

 • Je poskytována v přirozeném prostředí uživatele na adrese uvedené ve smlouvě a to na území města Napajedel a přilehlých obcí Halenkovic, Žlutavy, Pohořelic, Komárova a Oldřichovic.
 • Je poskytována individuálně v dohodnutý den a čas, který je pak uvedený ve smlouvě.
 • Je poskytována pracovníky v sociálních službách, kteří dochází do domácností uživatelů.

V průběhu realizace je kladen důraz:

 • na individuální potřeby uživatele
 • na podporu dovedností a schopností.

Prostřednictvím individuálního plánování jsou zjišťovány potřeby a přání uživatele, které jsou následně rozvrženy do plánu nastavených činností, tak aby měl uživatel zajištěno důstojné přirozené prostředí a takový rozsah a formu pomoci a podpory, aby byla zachována lidská důstojnost.

Poskytované služby

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na invalidní vozík či lůžko, pomoc a podpora při podávání jídla a pití)
 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití)
 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla)
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na úřady, do institucí poskytujících veřejné služby)
 6. Základní sociální poradenství

Fakultativní (doplňkové) služby

 1. Dohled (zajištění dohledu nad klientem v čase, kdy rodina není doma).
 2. Doprava uživatele k provedení hygieny do střediska osobní hygieny pečovatelského domu.
 3. Použití vozidla při doprovodu uživatele. poradenství